skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Poussin Exhibitions in France

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 January 1995, Vol.137(1102), pp.28-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge and London. Oil Sketches from Nature

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 February 1981, Vol.123(935), pp.112-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landscape in Britain

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 January 1974, Vol.116(850), pp.56-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loutherbourg at Kenwood

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 July 1973, Vol.115(844), pp.481-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Claude's Earliest 'Coast Scene with the Rape of Europa'

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 December 1973, Vol.115(849), pp.775-779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Constable at the Tate

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 April 1976, Vol.118(877), pp.248-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Westminster Claudes

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 December 1969, Vol.111(801), pp.754-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Claude Lorrain and the Liber Veritatis-I

Kitson, Michael ; Röthlisberger, Marcel

The Burlington Magazine, 1 January 1959, Vol.101(670), pp.14-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1969  (1)
  2. 1969đến1972  (1)
  3. 1973đến1973  (2)
  4. 1974đến1976  (2)
  5. Sau 1976  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...