skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Books (Elsevier) xóa Chủ đề: Business xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Configuration Management for Senior Managers Essential Product Configuration and Lifecycle Management for Manufacturing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Configuration Management for Senior Managers Essential Product Configuration and Lifecycle Management for Manufacturing

Watts, Frank B

ISBN: 9780128023822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Building an Intelligence-Led Security Program
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building an Intelligence-Led Security Program

Liska, Allan

ISBN: 9780128021453

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Designing and Building a Security Operations Center
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing and Building a Security Operations Center

Nathans, David

ISBN: 9780128008997

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Economics of Screening and Risk Sharing in Higher Education Human Capital Formation, Income Inequality, and Welfare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economics of Screening and Risk Sharing in Higher Education Human Capital Formation, Income Inequality, and Welfare

Eckwert, Bernhard; Zilcha, Itzhak

ISBN: 9780128031902

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Entity Information Life Cycle for Big Data Master Data Management and Information Integration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entity Information Life Cycle for Big Data Master Data Management and Information Integration

Talburt, John R; Zhou, Yinle

ISBN: 9780128005378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Enterprise Business Intelligence and Data Warehousing Program Management Essentials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise Business Intelligence and Data Warehousing Program Management Essentials

Simon, Alan

ISBN: 9780128015407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Competitive Intelligence for Information Professionals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitive Intelligence for Information Professionals

Nelke, Margareta; Håkansson, Charlotte

ISBN: 9780081002063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Finance A Quantitative Introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance A Quantitative Introduction

Staszkiewicz, Piotr; Staszkiewicz, Lucia

ISBN: 9780128015841

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Navigating the Business Loan Guidelines for Financiers, Small-Business Owners, and Entrepreneurs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigating the Business Loan Guidelines for Financiers, Small-Business Owners, and Entrepreneurs

Glantz, Morton

ISBN: 9780128016985

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Performance, Risk and Competition in the Chinese Banking Industry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance, Risk and Competition in the Chinese Banking Industry

Tan, Yong

ISBN: 9781843347651

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Principles of Project Finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Project Finance

Yescombe, E. R

ISBN: 9780123910585

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Next Generation Red Teaming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next Generation Red Teaming

Dalziel, Henry

ISBN: 9780128041710

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Handbook of Digital Currency Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Digital Currency Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data

Chuen, David Lee Kuo

ISBN: 0128021179 ; ISBN: 9780128021170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Business Process Change A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Process Change A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals

Harmon, Paul

ISBN: 9780128003879

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dalziel, Henry
  2. Liska, Allan
  3. Charlotte Håkansson
  4. Watts, Frank B
  5. Glantz, Morton

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...