skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Chủ đề: Business xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Transparency

Leite, Julio ; Cappelli, Claudia

Business & Information Systems Engineering, 2010, Vol.2(3), pp.127-139 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-010-0102-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Because Effort Matters!

Zickert, Frank ; Beck, Roman

Business & Information Systems Engineering, 2010, Vol.2(3), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-010-0103-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence-Based Structuring and Evaluation of Empirical Research in Requirements Engineering

Goeken, Matthias ; Patas, Janusch

Business & Information Systems Engineering, 2010, Vol.2(3), pp.175-185 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-010-0101-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements Engineering for Product Service Systems

Berkovich, Marina ; Leimeister, Jan ; Krcmar, Helmut

Business & Information Systems Engineering, 2011, Vol.3(6), pp.369-380 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1867-0202 ; DOI: 10.1007/s12599-011-0192-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...