skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Springerlink xóa Chủ đề: Business xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advanced Information Systems Engineering: 5th International Conference, CAiSE '93 Paris, France, June 8–11, 1993 Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Information Systems Engineering: 5th International Conference, CAiSE '93 Paris, France, June 8–11, 1993 Proceedings

Rolland, Colette ; Bodart, François ; Cauvet, Corine; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540477358 ; ISBN: 3540477357 ; DOI: 10.1007/3-540-56777-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bodart, François
  2. Cauvet, Corine
  3. Rolland, Colette

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...