skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Business xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software product line testing – A systematic mapping study

Engström, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, 2011, Vol.53(1), pp.2-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2010.05.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test overlay in an emerging software product line – An industrial case study

Engström, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, March 2013, Vol.55(3), pp.581-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2012.04.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic review on regression test selection techniques

Engström, Emelie ; Runeson, Per ; Skoglund, Mats

Information and Software Technology, 2010, Vol.52(1), pp.14-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2009.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridges and barriers to hardware-dependent software ecosystem participation – A case study

Wnuk, Krzysztof ; Runeson, Per ; Lantz, Matilda ; Weijden, Oskar

Information and Software Technology, November 2014, Vol.56(11), pp.1493-1507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2014.05.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of distances in software engineering

Bjarnason, Elizabeth ; Smolander, Kari ; Engström, Emelie ; Runeson, Per

Information and Software Technology, February 2016, Vol.70, pp.204-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2015.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of openness for software engineering tools in software organizations

Munir, Hussan ; Runeson, Per ; Wnuk, Krzysztof

Information and Software Technology, May 2018, Vol.97, pp.26-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2017.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three empirical studies on the agreement of reviewers about the quality of software engineering experiments

Kitchenham, Barbara Ann ; Sjøberg, Dag I.K ; Dybå, Tore ; Pfahl, Dietmar ; Brereton, Pearl ; Budgen, David ; Höst, Martin ; Runeson, Per

Information and Software Technology, August 2012, Vol.54(8), pp.804-819 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2011.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confidence intervals for capture–recapture estimations in software inspections

Thelin, Thomas ; Runeson, Per

Information and Software Technology, 2002, Vol.44(12), pp.683-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/S0950-5849(02)00095-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage-based reading—an experiment to guide reviewers with use cases

Thelin, Thomas ; Runeson, Per ; Regnell, Björn

Information and Software Technology, 2001, Vol.43(15), pp.925-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/S0950-5849(01)00201-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue in Honor of Professor Claes Wohlin

Ruhe, Guenther

Information and Software Technology, March 2019, Vol.107, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2018.12.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Newcomers’ Barriers. . . Is That All? An Analysis of Mentors’ and Newcomers’ Barriers in OSS Projects

Balali, Sogol ; Steinmacher, Igor ; Annamalai, Umayal ; Sarma, Anita ; Gerosa, Marco

Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 2018, Vol.27(3), pp.679-714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9724 ; E-ISSN: 1573-7551 ; DOI: 10.1007/s10606-018-9310-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2010  (2)
  2. 2010đến2011  (2)
  3. 2012đến2013  (2)
  4. 2014đến2018  (4)
  5. Sau 2018  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...