skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Business, Economy and Management xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health care management review

ISSN0361-6274

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health economics

ISSN1057-9230

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Población y Salud en Mesoamérica

ISSN1659-0201

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health care financing review. statistical supplement

ISSN1553-0930

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Economics, Policy and Law

ISSN1744-1331

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence-based healthcare

ISSN1462-9410

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

卫生经济研究/#/衛生經濟研究

ISSN1004-7778

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare benchmarks and quality improvement

ISSN1541-1052

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare PR & Marketing News

ISSN1072-3684

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of health care marketing

ISSN0737-3252

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forum for health economics and policy

ISSN1558-9544

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrition Business Journal

ISSN1548-6168

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Services Research

ISSN0017-9124

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Journal of Health Care Finance and Economics

ISSN1389-6563

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trustee

ISSN0041-3674

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare Purchasing News

ISSN1098-3716

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal for quality in health care

ISSN1353-4505

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EHS Today

ISSN0029-7909

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communiqué

ISSN1560-814X

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital Materiel Management Quarterly

ISSN0192-2262

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...