skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1993đến1997 xóa Chủ đề: Bulimia Nervosa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low plasma cortisol in bulimia nervosa patients with reversed neurovegetative symptoms of depression

Levitan, R D ; Kaplan, A S ; Brown, G M ; Joffe, R T ; Levitt, A J ; Vaccarino, F J ; Kennedy, S H

Biological psychiatry, 01 February 1997, Vol.41(3), pp.366-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 9024959 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of the MAO-A selective inhibitor brofaromine on the plasma and urine concentrations of some biogenic amines and their acidic metabolites in bulimia nervosa

Davis, B A ; Kennedy, S H ; Durden, D A ; D'Souza, J ; Goldbloom, D S ; Boulton, A A

Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, September 1993, Vol.17(5), pp.747-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-5846 ; PMID: 7504824 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlations of plasma and urinary phenylacetic acid and phenylethylamine concentrations with eating behavior and mood rating scores in brofaromine-treated women with bulimia nervosa

Davis, B A ; Kennedy, S H ; D'Souza, J ; Durden, D A ; Goldbloom, D S ; Boulton, A A

Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, July 1994, Vol.19(4), pp.282-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1180-4882 ; PMID: 7918350 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S.H.
  2. Boulton, A.A.
  3. Durden, D.A.
  4. Davis, BA
  5. Kennedy, Sh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...