skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Bulimia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing profile of anorexia nervosa at the Toronto Programme for Eating Disorders

Krüger, S ; Mcvey, G ; Kennedy, S H

Journal of psychosomatic research, December 1998, Vol.45(6), pp.533-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999 ; PMID: 9859855 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exposure with response prevention treatment of anorexia nervosa-bulimic subtype and bulimia nervosa

Kennedy, S H ; Katz, R ; Neitzert, C S ; Ralevski, E ; Mendlowitz, S

Behaviour research and therapy, July 1995, Vol.33(6), pp.685-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-7967 ; PMID: 7654160 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality disorders in anorexia nervosa and bulimia nervosa

Kennedy, S H ; Mcvey, G ; Katz, R

Journal of psychiatric research, 1990, Vol.24(3), pp.259-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3956 ; PMID: 2266514 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac regulation in bulimia nervosa

Kennedy, S H ; Heslegrave, R J

Journal of psychiatric research, 1989, Vol.23(3-4), pp.267-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3956 ; PMID: 2635223 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of growth hormone-releasing factor on food consumption in anorexia nervosa patients and normals

Vaccarino, F J ; Kennedy, S H ; Ralevski, E ; Black, R

Biological psychiatry, 01 April 1994, Vol.35(7), pp.446-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 8018795 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulphatoxy melatonin: an index of depression in anorexia nervosa and bulimia nervosa

Kennedy, S H ; Brown, G M ; Garfinkel, P E ; Mcvey, G ; Parienti, V

Psychiatry research, June 1990, Vol.32(3), pp.221-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 2388965 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphism of the serotonin 5-HT1B receptor gene (HTR1B) associated with minimum lifetime body mass index in women with bulimia nervosa

Levitan, R D ; Kaplan, A S ; Masellis, M ; Basile, V S ; Walker, M L ; Lipson, N ; Siegel, G I ; Woodside, D B ; Macciardi, F M ; Kennedy, S H ; Kennedy, J L

Biological psychiatry, 15 October 2001, Vol.50(8), pp.640-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 11690602 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low plasma cortisol in bulimia nervosa patients with reversed neurovegetative symptoms of depression

Levitan, R D ; Kaplan, A S ; Brown, G M ; Joffe, R T ; Levitt, A J ; Vaccarino, F J ; Kennedy, S H

Biological psychiatry, 01 February 1997, Vol.41(3), pp.366-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 9024959 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression in anorexia nervosa and bulimia nervosa: discriminating depressive symptoms and episodes

Kennedy, S H ; Kaplan, A S ; Garfinkel, P E ; Rockert, W ; Toner, B ; Abbey, S E

Journal of psychosomatic research, October 1994, Vol.38(7), pp.773-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999 ; PMID: 7877132 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of the MAO-A selective inhibitor brofaromine on the plasma and urine concentrations of some biogenic amines and their acidic metabolites in bulimia nervosa

Davis, B A ; Kennedy, S H ; Durden, D A ; D'Souza, J ; Goldbloom, D S ; Boulton, A A

Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, September 1993, Vol.17(5), pp.747-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-5846 ; PMID: 7504824 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychopharmacotherapy of anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge-eating disorder

Krüger, S ; Kennedy, S H

Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, November 2000, Vol.25(5), pp.497-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1180-4882 ; PMID: 11109300 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anorexia nervosa and bulimia nervosa

Goldbloom, D S ; Kennedy, S H ; Kaplan, A S ; Woodside, D B

CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 15 May 1989, Vol.140(10), pp.1149-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946 ; PMID: 2565759 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparisons of men with full or partial eating disorders, men without eating disorders, and women with eating disorders in the community

Woodside, D B ; Garfinkel, P E ; Lin, E ; Goering, P ; Kaplan, A S ; Goldbloom, D S ; Kennedy, S H

The American journal of psychiatry, April 2001, Vol.158(4), pp.570-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 11282690 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlations of plasma and urinary phenylacetic acid and phenylethylamine concentrations with eating behavior and mood rating scores in brofaromine-treated women with bulimia nervosa

Davis, B A ; Kennedy, S H ; D'Souza, J ; Durden, D A ; Goldbloom, D S ; Boulton, A A

Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, July 1994, Vol.19(4), pp.282-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1180-4882 ; PMID: 7918350 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (2)
 2. 1990đến1992  (2)
 3. 1993đến1993  (1)
 4. 1994đến1995  (4)
 5. Sau 1995  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kennedy, S.H.
 2. Kennedy, Sh
 3. Kennedy, Sidney H
 4. Kaplan, A S
 5. Goldbloom, D S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...