skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Tác giả/ người sáng tác: Duara, Prasenjit xóa Chủ đề: Buddhism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of books -- The Presence of the Past: Chronicles, Politics, and Culture in Sinhala Life (The Wilder House Series in Politics, History, and Culture) by Steven Kemper

Duara, Prasenjit

The American Historical Review, Vol.98(3), p.930 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duara, Prasenjit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...