skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Brubaker, Rogers xóa Chủ đề: Brubaker, Rogers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Hobsbawm, E

The American Journal of Sociology, Vol.105(3), pp.844-845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe.

Orr, Martin

Social Forces, 1998, Vol. 76(3), pp.1138-1140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1093/sf/76.3.1138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe

Legvold, Robert

Foreign Affairs, Vol.76(2), pp.190-191

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20047997

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe (Book Review)

Safran, William

The American Political Science Review, 1 June 1999, Vol.93(2), pp.476-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/2585452

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. (Book Review)

Khazanov, Anatoly M.

Slavic Review, 1 July 1998, Vol.57(2), pp.427-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00376779 ; DOI: 10.2307/2501859

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship and Nationhood in France and Germany

Barbalet, J. M.

American Political Science Review, June, 1993, Vol.87(2), p.509(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Zubrzycki, Geneviève

Contemporary Sociology, Vol.36(6), pp.563-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Gallagher, Tom

The American Historical Review, Vol.113(5), p.1621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity Without Groups.(Book review)

Kuzio, Taras

Canadian Review of Studies In Nationalism, Annual, 2005, Vol.32(1-2), p.162(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0317-7904

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town (Book Review)

Pittaway, Mark

The Journal of Modern History, September 2008, Vol.80(3), pp.728-730 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/593450

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town

Vom Hau, Matthias

Social Forces, 2009, Vol. 87(3), pp.1703-1707 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.0.0162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town (Book Review)

Staniewicz, Teresa

American Journal of Sociology, July 2010, Vol.116(1), pp.325-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/655673

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến1997  (1)
 3. 1998đến1998  (2)
 4. 1999đến2005  (3)
 5. Sau 2005  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Brubaker, Rogers
 2. Fox, Jon
 3. Feischmidt, Margit
 4. Hobsbawm, E
 5. Khazanov, Anatoly M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...