skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Navigation xóa Chủ đề: Computer Programs xóa Chủ đề: Browsing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Browsing digital video

Li, Francis ; Gupta, Anoop ; Sanocki, Elizabeth ; He, Li-Wei ; Rui, Yong

Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.169-176

ISBN: 1581132166 ; ISBN: 9781581132168 ; DOI: 10.1145/332040.332425

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making interactions visible: tools for social browsing

Davenport, Elisabeth ; Connolly, Reuben ; Spence, Robert ; Buckner, Kathy ; Whyte, Angus ; Barr, Kirsty

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.35-36

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632742

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "Authoring on the Fly" system for automatic presentation recording

Hürst, Wolfgang ; Maass, Gabriela ; Müller, Rainer ; Ottmann, Thomas

CHI '01 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 31 March 2001, pp.5-6

ISBN: 1581133405 ; ISBN: 9781581133400 ; DOI: 10.1145/634067.634072

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maass, G.
  2. Connolly, Reuben
  3. Buckner, Kathy
  4. Li, F.C.
  5. Hurst, Wolfgang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...