skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Navigation xóa Chủ đề: Browsing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluid links for informed and incremental hypertext browsing

Zellweger, Polle ; Chang, Bay ; Mackinlay, Jock

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.7-8

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632722

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "Authoring on the Fly" system for automatic presentation recording

Hürst, Wolfgang ; Maass, Gabriela ; Müller, Rainer ; Ottmann, Thomas

CHI '01 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 31 March 2001, pp.5-6

ISBN: 1581133405 ; ISBN: 9781581133400 ; DOI: 10.1145/634067.634072

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Browsing digital video

Li, Francis ; Gupta, Anoop ; Sanocki, Elizabeth ; He, Li-Wei ; Rui, Yong

Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.169-176

ISBN: 1581132166 ; ISBN: 9781581132168 ; DOI: 10.1145/332040.332425

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

HishiMochi: a zooming browser for hierarchically clustered documents

Toyoda, Masashi ; Shibayama, Etsuya

CHI '00 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.28-29

ISBN: 1581132484 ; ISBN: 9781581132489 ; DOI: 10.1145/633292.633312

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flicking through page-based documents with thumbnail sliders and electronic dog-ears

Hoeben, Aldo ; Stappers, Pieter

CHI '00 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.191-192

ISBN: 1581132484 ; ISBN: 9781581132489 ; DOI: 10.1145/633292.633397

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

PygmyBrowse: a small screen tree browser

Band, Zvi ; White, Ryen

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.514-519

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125562

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

On your marks, get set, browse

Mullet, Kevin ; Fry, Christopher ; Schiano, Diane

CHI '97 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 22 March 1997, pp.113-114

ISBN: 0897919262 ; ISBN: 9780897919265 ; DOI: 10.1145/1120212.1120285

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making interactions visible: tools for social browsing

Davenport, Elisabeth ; Connolly, Reuben ; Spence, Robert ; Buckner, Kathy ; Whyte, Angus ; Barr, Kirsty

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.35-36

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632742

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating navigational surrogate formats with divergent browsing tasks

Kerne, Andruid ; Smith, Steven ; Choi, Hyun ; Graeber, Ross ; Caruso, Daniel

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1537-1540

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1056960

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (1)
 2. 1999đến1999  (2)
 3. 2000đến2000  (3)
 4. 2001đến2005  (2)
 5. Sau 2005  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Connolly, Reuben
 2. Buckner, Kathy
 3. Band, Zvi
 4. Schiano, Diane
 5. Whyte, Angus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...