skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: User Interface xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Erol, Berna xóa Chủ đề: Browsing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia thumbnails for documents: implementation and demonstration

Erol, Berna ; Berkner, Kathrin ; Joshi, Siddharth

Proceedings of the 14th ACM international conference on multimedia, 23 October 2006, pp.487-488

ISBN: 1595934472 ; ISBN: 9781595934475 ; DOI: 10.1145/1180639.1180738

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joshi, Siddharth
  2. Erol, B.
  3. Berkner, K.
  4. Erol, Berna
  5. Joshi, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...