skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Bronston Samuel. Cid [Film] xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The Purest Knight of All": Nation, History, and Representation in El Cid (1960)

Jancovich, Mark

Cinema Journal, 2000, Vol.40(1), pp.79-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7101 ; E-ISSN: 1527-2087

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jancovich, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...