skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Economics xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Broadcasting & Telecommunications Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communications Policy in Transition: The Internet and Beyond

Clay, Karen

Journal of Economic Literature, p.608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220515 ; E-ISSN: 23288175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Telecommunications Act of 1996: The ``Costs'' of Managed Competition, Dale E. Lehman and Dennis Weisman, editors.

Uri, Noel

Review of Industrial Organization, p.89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0889938X ; E-ISSN: 15737160 ; DOI: 10.1023/A:1022149132308

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadband access and technology

Hunter, David

Telecommunications Policy, pp.211-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03085961 ; E-ISSN: 18793258 ; DOI: 10.1016/S0308-5961(00)00090-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

McChesney, R. W.: Communication revolution: critical junctures and the future of media

Larcinese, Valentino

Journal of Economics, pp.271-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09318658 ; E-ISSN: 16177134 ; DOI: 10.1007/s00712-008-0043-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...