skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kircher, Tilo xóa Chủ đề: Brain Mapping xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic relation vs. surprise: The differential effects of related and unrelated co-verbal gestures on neural encoding and subsequent recognition

Straube, Benjamin ; Meyer, Lea ; Green, Antonia ; Kircher, Tilo

Brain Research, 03 June 2014, Vol.1567, pp.42-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/j.brainres.2014.04.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social cues, mentalizing and the neural processing of speech accompanied by gestures

Straube, Benjamin ; Green, Antonia ; Jansen, Andreas ; Chatterjee, Anjan ; Kircher, Tilo

Neuropsychologia, January 2010, Vol.48(2), pp.382-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2009.09.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A supramodal neural network for speech and gesture semantics: an fMRI study

Straube, Benjamin ; Green, Antonia ; Weis, Susanne ; Kircher, Tilo

PloS one, 2012, Vol.7(11), pp.e51207 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23226488 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supramodal neural processing of abstract information conveyed by speech and gesture

Straube, Benjamin ; He, Yifei ; Steines, Miriam ; Gebhardt, Helge ; Kircher, Tilo ; Sammer, Gebhard ; Nagels, Arne

Frontiers in Behavioral Neuroscience, Sep 13, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-5153 ; DOI: 10.3389/fnbeh.2013.00120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural interaction of speech and gesture: Differential activations of metaphoric co-verbal gestures

Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin ; Leube, Dirk ; Weis, Susanne ; Sachs, Olga ; Willmes, Klaus ; Konrad, Kerstin ; Green, Antonia

Neuropsychologia, 2009, Vol.47(1), pp.169-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2008.08.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The EEG and fMRI signatures of neural integration: An investigation of meaningful gestures and corresponding speech

He, Yifei ; Gebhardt, Helge ; Steines, Miriam ; Sammer, Gebhard ; Kircher, Tilo ; Nagels, Arne ; Straube, Benjamin

Neuropsychologia, June 2015, Vol.72, pp.27-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 25900470 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial-temporal dynamics of gesture-speech integration: a simultaneous EEG-fMRI study

He, Yifei ; Steines, Miriam ; Sommer, Jens ; Gebhardt, Helge ; Nagels, Arne ; Sammer, Gebhard ; Kircher, Tilo ; Straube, Benjamin

Brain structure & function, September 2018, Vol.223(7), pp.3073-3089 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1863-2661 ; PMID: 29737415 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00429-018-1674-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Straube, B
 2. Kircher, Tilo
 3. Straube, Benjamin
 4. Kircher, T
 5. Green, Antonia

theo chủ đề:

 1. Speech
 2. Gestures
 3. Brain
 4. Language
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...