skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Q - Science. xóa Tất cả các phiên bản OAPEN: Open Access Publishing in European Networks xóa Tất cả các phiên bản Brain Computer Interface xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Intelligent Human Computer Interaction : 9th International Conference, IHCI 2017, Evry, France, December 11-13, 2017, proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Human Computer Interaction : 9th International Conference, IHCI 2017, Evry, France, December 11-13, 2017, proceedings

Horain, Patrick ; Achard, Catherine ; Mallem, Malik; Télécom Sudparis & Institut Mines-Télécom Business School, Médiathèque (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319720371 ; ISBN: 3319720376

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. DOAB (OAPEN Foundaton)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Malik Mallem
  2. Catherine Achard
  3. Achard, Catherine
  4. Horain, Patrick
  5. Patrick Horain

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...