skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Brain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in regional brain glucose metabolism measured with positron emission tomography after paroxetine treatment of major depression

Kennedy, S H ; Evans, K R ; Krüger, S ; Mayberg, H S ; Meyer, J H ; Mccann, S ; Arifuzzman, A I ; Houle, S ; Vaccarino, F J

The American journal of psychiatry, June 2001, Vol.158(6), pp.899-905 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 11384897 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prefrontal cortex 5-HT2 receptors in depression: an 18Fsetoperone PET imaging study

Meyer, J H ; Kapur, S ; Houle, S ; Dasilva, J ; Owczarek, B ; Brown, G M ; Wilson, A A ; Kennedy, S H

The American journal of psychiatry, July 1999, Vol.156(7), pp.1029-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 10401447 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Meyer, Jeffrey H.
  2. Kennedy, S H
  3. Meyer, J H
  4. Kennedy, Sidney H
  5. Houle, Sylvain

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...