skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa Chủ đề: Brain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AI-controlled brain implants for mood disorders tested in people

Reardon, Sara

Nature, Nov 30, 2017, Vol.551(7682) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.1038/nature.2017.23031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy extraction from the biologic battery in the inner ear.(Report)

Mercier, Patrick P ; Lysaght, Andrew C ; Bandyopadhyay, Saurav ; Chandrakasan, Anantha P ; Stankovic, Konstantina M

Nature Biotechnology, 2012, Vol.30(12), p.1240(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.2394

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. Nature  (1)
 2. Nature biotechnology  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Reardon, S.
 2. Lysaght, A.C.
 3. Bandyopadhyay, Saurav
 4. Bandyopadhyay, S.
 5. Mercier, Patrick P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...