skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Brûlure xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brûlures par ciment : étude rétrospective sur dix ans dans le centre des brûlés du CHRU de Tours. À propos de 55 cas.
Cement burns: a 10-year retrospective study in our burn unit. About 55 cases

Besset, M ; Quignon, R ; Dhennin, C ; Yassine, A ; Penaud, A

Annales de chirurgie plastique et esthetique, June 2014, Vol.59(3), pp.177-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1768-319X ; PMID: 23122531 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.anplas.2012.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Elsevier (CrossRef)  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Penaud, A
 2. Besset, M
 3. Dhennin, C.
 4. Quignon, R.
 5. Yassine, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...