skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Borings xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.123, Scientific results. Argo abyssal plain/ Exmouth plateau

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(123) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.123, Initial reports. Argo Abyssal Plain/ Exmouth plateau

Stewart S.K; Kennett Diana; Mazzullo Elsa K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(123) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program : Vol. 116, Initial reports. Oman margin/ Noegene package

Stewart J

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(116) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.112, Scientific results Peru continential margin

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(112) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program : Vol.104, Scientific results norwegian sea

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(104) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.112, Initial reporst continential margin

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(112) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.114, Initial reports sites 698-704 Subantarctic South Atlantic

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(114) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.115, Scientific results Mascarene plateau

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(115) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.113, Initial reports sites 689-697 Weddell sea

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(113) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.116, Intial reports Distal Bengal fan

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(116) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program . Vol.138, Scientific results. Eastern equatorial Pacific

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1995 - (551.4 PRO(138) 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.130, Initial report Ontong Java plateau

Barbu E.M

Washington : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(130) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.118 , Initial reports. Fracture zone drilling on the Southwest Indian ridge

Stewart Sondra K

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(118) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.138, Initial report. Part 1, Eastern equatorial Pacipic

Kennett D; Stewart S.K

College Station, Tex : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(138.1) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.126, Scientific results

Maddox E.M

Washington D.C. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(126) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program : Vol.134 Vanuatu (New Hebriges)

Dearmont L.H

College Station, Tex : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(134) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program . Vol , Initial reports cote d'voire-ghrana transform eastern equatorial Atlantic

Texas : National science Foundation , 1996 - (551.4 PRO 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol. 138, Initial reports. Part 2, Eastern equatorial Pacific

Kennett D; Stewart S.K

Texas : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(138.2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.135. Part 2, Lau Basin

Maddox E.M

College Station, Tex. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(135.2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.103, Part A-initial report Galicia margin

College Station, Texas : National science Foundation , 1987 - (551.4 PRO(103) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (7)
 2. 1989đến1990  (14)
 3. 1991đến1992  (15)
 4. 1993đến1995  (4)
 5. Sau 1995  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (38)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stewart S.K
 2. Maddox E.M
 3. Kennett D
 4. Mazzullo E.K
 5. Barbu E.M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...