skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anderson, R W xóa Chủ đề: Blood Transfusion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acid-base status of seriously wounded combat casualties. II. Resuscitation with stored blood

Collins, J A ; Simmons, R L ; James, P M ; Bredenberg, C E ; Anderson, R W ; Heisterkamp, C A

Annals of surgery, January 1971, Vol.173(1), pp.6-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4932 ; PMID: 5101148 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heisterkamp, C A
  2. Anderson, RW
  3. Simmons, R L
  4. Simmons, Rl
  5. Anderson, R W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...