skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Propranolol xóa Chủ đề: Blood Pressure xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and safety of esmolol vs propranolol in the treatment of supraventricular tachyarrhythmias: a multicenter double-blind clinical trial

Abrams, J ; Allen, J ; Allin, D ; Anderson, J ; Anderson, S ; Blanski, L ; Chadda, K ; Dibianco, R ; Favrot, L ; Gonzalez, J

American heart journal, November 1985, Vol.110(5), pp.913-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 3904379 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination propranolol and bepridil therapy in stable angina pectoris

Frishman, W H ; Charlap, S ; Farnham, D J ; Sawin, H S ; Michelson, E L ; Crawford, M H ; Dibianco, R ; Kostis, J B ; Zellner, S R ; Michie, D D

The American journal of cardiology, 15 March 1985, Vol.55(7), pp.43C-49C [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 3883741 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...