skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Bipolar Disorder xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Medical Comorbidity in Bipolar Disorder: Implications for Functional Outcomes and Health Service Utilization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Comorbidity in Bipolar Disorder: Implications for Functional Outcomes and Health Service Utilization

Mcintyre, R. S. ; Konarski, J. Z. ; Soczynska, J. K. ; Wilkins, K. ; Panjwani, G. ; Bouffard, B. ; Bottas, A. ; Kennedy, S. H.

Psychiatric Services, 08/01/2006, Vol.57(8), pp.1140-1144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ps.57.8.1140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nocturnal melatonin and 24-hour 6-sulphatoxymelatonin levels in various phases of bipolar affective disorder

Kennedy, S H ; Kutcher, S P ; Ralevski, E ; Brown, G M

Psychiatry research, 31 July 1996, Vol.63(2-3), pp.219-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 8878318 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of bipolar I disorder and major depressive disorder on workforce function

Mcintyre, R S ; Wilkins, K ; Gilmour, H ; Soczynska, J K ; Konarksi, J Z ; Miranda, A ; Woldeyohannes, H O ; Vagic, D ; Alsuwaidan, M ; Kennedy, S H

Chronic diseases in Canada, 2008, Vol.28(3), pp.84-91 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1481-8523 ; PMID: 18341762 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major depression in individuals with a history of childhood physical or sexual abuse: relationship to neurovegetative features, mania, and gender

Levitan, R D ; Parikh, S V ; Lesage, A D ; Hegadoren, K M ; Adams, M ; Kennedy, S H ; Goering, P N

The American journal of psychiatry, December 1998, Vol.155(12), pp.1746-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 9842786 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kennedy, S H
 2. Kennedy, Sh
 3. Kennedy, Sidney H.
 4. Wilkins, K
 5. Mcintyre, R S

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Male
 3. Middle Aged
 4. Adult
 5. Humans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...