skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa Chủ đề: Biomarkers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-rheumatic treatment is not associated with reduction of pentraxin 3 in rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis

Deyab, Gia ; Hokstad, Ingrid ; Whist, Jon Elling ; Småstuen, Milada Cvancarova ; Agewall, Stefan ; Lyberg, Torstein ; Bottazzi, Barbara ; Meroni, Pier Luigi ; Leone, Roberto ; Hjeltnes, Gunnbjorg ; Hollan, Ivana

Deyab, G., I. Hokstad, J. E. Whist, M. C. Småstuen, S. Agewall, T. Lyberg, B. Bottazzi, et al. 2017. “Anti-rheumatic treatment is not associated with reduction of pentraxin 3 in rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis.” PLoS ONE 12 (2): e0169830. doi:10.1371/journal.pone.0169830. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0169830. [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0169830

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytokine Patterns in Tuberculosis Infection; IL-1ra, IL-2 and IP-10 Differentiate Borderline QuantiFERON-TB Samples from Uninfected Controls

Wergeland, Ida ; Assmus, Jörg ; Dyrhol-Riise, Anne Ma; van Zyl-Smit, Richard (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0163848 ; PMCID: 5042373 ; PMID: 27685462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasma complement and vascular complement deposition in patients with coronary artery disease with and without inflammatory rheumatic diseases

Shields, Kelly J ; Mollnes, Tom Eirik ; Eidet, Jon Roger ; Mikkelsen, Knut ; Almdahl, Sven M ; Bottazzi, Barbara ; Lyberg, Torstein ; Manzi, Susan ; Ahearn, Joseph M ; Hollan, Ivana; Zhou, Xu-jie (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0174577 ; PMCID: 5375133 ; PMID: 28362874

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

B-type natriuretic peptide trumps other prognostic markers in patients assessed for coronary disease

Kotecha, D ; Flather, Md ; Atar, D ; Collins, P ; Pepper, J ; Jenkins, E ; Reid, Cm ; Eccleston, D

BMC Medicine, 03 April 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1741-7015 ; ISBN: 10 DOI: 10.1186/s12916-019-1306-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Bmc Medicine  (1)
  2. PLOS ONE  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bottazzi, Barbara
  2. Lyberg, Torstein
  3. Hollan, Ivana
  4. Småstuen, Milada Cvancarova
  5. Meroni, Pier Luigi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...