skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Cox, Michael M. xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Bacterial RecA Protein: Structure, Function, and Regulation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bacterial RecA Protein: Structure, Function, and Regulation

Cox, Michael M

Topics in Current Genetics, Molecular Genetics of Recombination, pp.53-94

ISBN: 9783540710202 ; ISBN: 3540710205 ; E-ISBN: 9783540710219 ; E-ISBN: 3540710213 ; DOI: 10.1007/4735_2006_0205

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cox, Michael M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...