skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1993đến1997 xóa Chủ đề: Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of growth hormone-releasing factor on food consumption in anorexia nervosa patients and normals

Vaccarino, F J ; Kennedy, S H ; Ralevski, E ; Black, R

Biological psychiatry, 01 April 1994, Vol.35(7), pp.446-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 8018795 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low plasma cortisol in bulimia nervosa patients with reversed neurovegetative symptoms of depression

Levitan, R D ; Kaplan, A S ; Brown, G M ; Joffe, R T ; Levitt, A J ; Vaccarino, F J ; Kennedy, S H

Biological psychiatry, 01 February 1997, Vol.41(3), pp.366-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 9024959 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benzoyl peroxide acts as a promoter of radiation induced malignant transformation in vitro

Kennedy, S H ; Manevich, Y ; Biaglow, J

Biochemical and biophysical research communications, 06 July 1995, Vol.212(1), pp.118-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 7611994 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk factors for endometriosis in the rhesus monkey (Macaca mulatta): a case-control study

Hadfield, R M ; Yudkin, P L ; Coe, C L ; Scheffler, J ; Uno, H ; Barlow, D H ; Kemnitz, J W ; Kennedy, S H

Human reproduction update, 1997, Vol.3(2), pp.109-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-4786 ; PMID: 9286735 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S.H
  2. Vaccarino, F.J.
  3. Hadfield, R M
  4. Kaplan, A S
  5. Black, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...