skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1973 xóa Chủ đề: Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidences of Associative Interference in Psychomotor Performance

Lewis, D ; Shephard, A H ; Adams, J A

Science (New York, N.Y.), 16 September 1949, Vol.110(2855), pp.271-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17830687 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systematic Analysis of Factors Determining Accuracy in Visual Tracking

Lincoln, R S ; Smith, K U

Science (New York, N.Y.), 22 August 1952, Vol.116(3008), pp.183-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17792309 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A universal motion analyzer applied to psychomotor performance

Smith, K U ; Wehrkamp, R

Science (New York, N.Y.), 02 March 1951, Vol.113(2931), pp.242-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 14809296 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smith, Karl U.
  2. Karl U. Smith
  3. Smith, K.U.
  4. Robert Wehrkamp
  5. Lincoln, R S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...