skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa Chủ đề: Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy extraction from the biologic battery in the inner ear.(Report)

Mercier, Patrick P ; Lysaght, Andrew C ; Bandyopadhyay, Saurav ; Chandrakasan, Anantha P ; Stankovic, Konstantina M

Nature Biotechnology, 2012, Vol.30(12), p.1240(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.2394

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracting energy from the inner ear

Shepard, Kenneth ; Ito, Taku ; Griffith, Andrew J

Nature Biotechnology, 2012, Vol.30(12), p.1204(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156 ; DOI: 10.1038/nbt.2448

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miniaturizing wireless implants.(NEWS AND VIEWS)

Mei, Henry ; Irazoqui, Pedro P.

Nature Biotechnology, 2014, Vol.32(10), p.1008(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1087-0156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shepard, Kenneth
  2. Irazoqui, Pedro P.
  3. Stankovic, Konstantina M
  4. Stankovic, K.M.
  5. Griffith, A.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...