skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The semantic measures library and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Bioinformatics, 2014, Vol. 30(5), pp.740-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btt581

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USI: a fast and accurate approach for conceptual document annotation

Fiorini, Nicolas ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent

BMC Bioinformatics, March 14, 2015, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/s12859-015-0513-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User centered and ontology based information retrieval system for life sciences

Sy, Mohameth-François ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Regnault, Armelle ; Crampes, Michel ; Ranwez, Vincent; Bmc, Ed (Editor)

BMC bioinformatics, 25 January 2012, Vol.13 Suppl 1(Suppl 1), p.S4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-S1-S4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OrthoMaM: A database of orthologous genomic markers for placental mammal phylogenetics

Ranwez Vincent ; Delsuc Frédéric ; Ranwez Sylvie ; Belkhir Khalid ; Tilak Marie-Ka ; Douzery Emmanuel JP

BMC evolutionary biology, 01 November 2007, Vol.7(1), p.241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-7-241

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OrthoMaM: a database of orthologous genomic markers for placental mammal phylogenetics

Ranwez, Vincent ; Delsuc, Frédéric ; Ranwez, Sylvie ; Belkhir, Khalid ; Tilak, Marie-Ka ; Douzery, Emmanuel J.P; Delsuc, Frederic (Editor)

BMC Evolutionary Biology, 2007, Vol.7, p.241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-7-241

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ranwez, Sylvie
  2. Ranwez, S
  3. Ranwez, Vincent
  4. Ranwez, V.
  5. Montmain, Jacky

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...