skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Target: outside world

Jeglijewski, J M

The American journal of nursing, June 1973, Vol.73(6), pp.1024-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-936X ; PMID: 4488329 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pregnancy in Women with Diabetes

Garnet, James D.

The American Journal of Nursing, 1 September 1969, Vol.69(9), pp.1900-1902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3454077

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bench Conferences in a Large Obstetric Clinic

Beebe, Joyce E. ; Pendleton, Elaine M. ; King, Elisabeth

The American Journal of Nursing, 1 January 1968, Vol.68(1), pp.85-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3453399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternity Care in the United States Gains and Gaps

Anderson, Edith H. ; Lesser, Arthur J.

The American Journal of Nursing, 1 July 1966, Vol.66(7), pp.1539-1544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3420127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Induction of Labor

Schaefer, George

The American Journal of Nursing, 1 September 1961, Vol.61(9), pp.89-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3451878

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nurse Attendance during Labor

Allen, Shelly

The American Journal of Nursing, 1 July 1964, Vol.64(7), pp.70-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3419185

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prostaglandins

Laros,, Russell K. ; Work,, Bruce A. ; Witting, William C.

The American Journal of Nursing, 1 June 1973, Vol.73(6), pp.1001-1003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3422740

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex during and after Pregnancy

Clark, Ann L. ; Hale, Ralph W.

The American Journal of Nursing, 1 August 1974, Vol.74(8), pp.1430-1431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3423005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Any Nurse Can Help

Hoff, Florence E.

The American Journal of Nursing, 1 July 1969, Vol.69(7), pp.1451-1453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3454131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expanded Nursing Role in Prenatal and Infant Care

Seacat, Milvoy ; Schlachter, Louise

The American Journal of Nursing, 1 April 1968, Vol.68(4), pp.822-824 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3453497

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abortion and the Psychiatrist

Sim, Myre

British Medical Journal, 20 July 1963, Vol.2(5350), p.145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1447 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.2.5350.145 ; PMID: 13992978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Elderly Primigravida Takes a "Refresher Course" in Obstetrics

Hendrick, Willene

The American Journal of Nursing, 1 April 1970, Vol.70(4), pp.787-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3421224

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nursing Care in Obstetric Hemorrhage

Tucker, Janice M.

The American Journal of Nursing, 1 November 1962, Vol.62(11), pp.98-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3452404

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pregnant Woman with Tuberculosis

Schaefer, George ; Taggart, Eleanor ; Ivey, Elizabeth D.

The American Journal of Nursing, 1 August 1963, Vol.63(8), pp.68-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3452734

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rooming-in despite Postpartal Complications

Leifer, Gloria

The American Journal of Nursing, 1 October 1967, Vol.67(10), pp.2114-2119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3420580

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fourteen Thousand Teen-Age Pregnancies

Semmens, James P.

The American Journal of Nursing, 1 February 1966, Vol.66(2), pp.308-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3419881

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Counseling the Abortion Patient Is More than Talk

Keller, Christa ; Copeland, Pamela

The American Journal of Nursing, 1 January 1972, Vol.72(1), pp.102-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3422107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternity Continuity Clinic

Grimm, Linda M.

The American Journal of Nursing, 1 October 1973, Vol.73(10), pp.1723-1725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002936X ; E-ISSN: 15387488 ; DOI: 10.2307/3422927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1963  (2)
  2. 1963đến1965  (3)
  3. 1966đến1967  (3)
  4. 1968đến1970  (5)
  5. Sau 1970  (5)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...