skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional Knowledge, Use, and Management of Aphandra natalia (Arecaceae) in Amazonian Peru

Balslev , Henrik ; Knudsen , Tina R. ; Byg , Anja ; Kronborg , Mette ; Grandez , César

Economic botany, 2010, Vol.64(1), pp.55-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant virtues are in the eyes of the beholders: a comparison of known palm uses among indigenous and folk communities in southwestern Amazonia

Campos , M.T. ; Ehringhaus , C.

Economic botany, 2003, Vol.57(3), pp.324-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Terra Firme Forest by Caicubi Caboclos, Middle Rio Negro, Amazonas, Brazil. A Quantitative Study

Alarcon , Juan Gabriel Soler ; Peixoto , Ariane Luna

Economic botany, 2008, Vol.62(1), pp.60-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the Local Availability of Woody Caatinga Plants (Northeastern Brazil) Explain Their Use Value

Lucena , R.F.P. De ; Lima Araújo , E. De ; Albuquerque , U.P. De

Economic botany, 2007, Vol.61(4), pp.347-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...