skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Chader, Gerald J. xóa Chủ đề: Biological sciences -- Biochemistry -- Biomolecules xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laminin: an initiating role in retinoblastoma cell attachment and differentiation

Kyritsis, A P ; Fletcher, R T ; Chader, G J

In vitro cellular & developmental biology : journal of the Tissue Culture Association, July 1986, Vol.22(7), pp.418-22

ISSN: 0883-8364 ; PMID: 3015863 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guanylate cyclase: inhibition by light in retinal photoreceptors

Bensinger, R E ; Fletcher, R T ; Chader, G J

Science (New York, N.Y.), 11 January 1974, Vol.183(4120), pp.86-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 4148703 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...