skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Biological Wastewater Treatment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of trigger factors selecting for polyphosphate- and glycogen-accumulating organisms in aerobic granular sludge sequencing batch reactors

Weissbrodt, David G. ; Schneiter, Guillaume S. ; Fürbringer, Jean-Marie ; Holliger, Christof

Water Research, 1 December 2013, Vol.47(19), pp.7006-7018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2013.08.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linking bacterial population dynamics and nutrient removal in the granular sludge biofilm ecosystem engineered for wastewater treatment

Weissbrodt, David G. ; Shani, Noam ; Holliger, Christof

FEMS Microbiology Ecology, June 2014, Vol.88(3), pp.579-595 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/1574-6941.12326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of bacterial and structural dynamics in aerobic granular biofilms

Weissbrodt, David G ; Neu, Thomas R ; Kuhlicke, Ute ; Rappaz, Yoan ; Holliger, Christof

Frontiers in Microbiology, 10 July 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3929/ethz-b-000072627

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of bacterial and structural dynamics in aerobic granular biofilms

Weissbrodt, David G ; Neu, Thomas R ; Kuhlicke, Ute ; Rappaz, Yoan ; Holliger, Christof

Frontiers in microbiology, 2013, Vol.4, pp.175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; PMID: 23847600 Version:1 ; DOI: 10.3389/fmicb.2013.00175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial Selection during the Formation of Early-Stage Aerobic Granules in Wastewater Treatment Systems Operated Under Wash-Out Dynamics

Weissbrodt, David G ; Lochmatter, Samuel ; Ebrahimi, Sirous ; Rossi, Pierre ; Maillard, Julien ; Holliger, Christof

Frontiers in microbiology, 2012, Vol.3, pp.332 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1664-302X ; PMID: 22993513 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Bacterial Selection during the Formation of Early-Stage Aerobic Granules in Wastewater Treatment Systems Operated Under Wash-Out Dynamics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial Selection during the Formation of Early-Stage Aerobic Granules in Wastewater Treatment Systems Operated Under Wash-Out Dynamics

Weissbrodt, David G. ; Lochmatter, Samuel ; Ebrahimi, Sirous ; Rossi, Pierre ; Maillard, Julien ; Holliger, Christof

Frontiers in Microbiology, 2012, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2012.00332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of bacterial and structural dynamics in aerobic granular biofilms

Rappaz, Yoan ; Weissbrodt, David G. ; Kuhlicke, Ute ; Neu, Thomas R. ; Holliger, Christof

DOI: 10.3929/ETHZ-B-000072627

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Holliger, Christof
  2. Weissbrodt, David G.
  3. Weissbrodt, D.G.
  4. Holliger, C
  5. Neu, Thomas R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...