skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: Biological Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A data integration approach for cell cycle analysis oriented to model simulation in systems biology-1

Roberta Alfieri ; Ivan Merelli ; Ettore Mosca ; Luciano Milanesi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.62910.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.62910

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface of the Assembly PCR Oligo Maker program

Roman Rydzanicz ; X. Sharon Zhao ; Philip E. Johnson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4963

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface of the Assembly PCR Oligo Maker program

Roman Rydzanicz ; X. Sharon Zhao ; Philip E. Johnson

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4963.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4963

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. X. Sharon Zhao
  2. Roman Rydzanicz
  3. Philip E. Johnson
  4. Luciano Milanesi
  5. Ettore Mosca

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...