skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Biodiversity xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO Costa Rica xóa Chủ đề: Biological Diversity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education as a tool for addressing the extinction crisis: moving students from understanding to action.(Report)

Moyer - Horner, Lucas ; Kirby, Rebecca ; Vaughan, Christopher

Revista de Biologia Tropical, Dec, 2010, Vol.58(4), p.1115(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. SciELO  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kirby, Rebecca
  2. Moyer - Horner, Lucas
  3. Kirby, R
  4. Vaughan, Christopher
  5. Moyer Horner, Lucas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...