skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Bioinformatics Software xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology-Driven Metadata Enrichment for Genomic Datasets

Anna Bernasconi ; Arif Canakoglu ; andrea colombo ; Stefano Ceri

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7343465

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology-Driven Metadata Enrichment for Genomic Datasets

Anna Bernasconi ; Arif Canakoglu ; andrea colombo ; Stefano Ceri

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7343465.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7343465

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

siimplehub: A centralized system for the authentication and project management of bioinformatics web applications

Jose M. Juanes ; Alex Tejada-Cánovas ; David Gómez-Peregrina ; Ana Bárbara García-García ; Vicente Arnau ; Felipe J. Chaves ; Pablo Marin-Garcia

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7331048

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

siimplehub: A centralized system for the authentication and project management of bioinformatics web applications

Jose M. Juanes ; Alex Tejada-Cánovas ; David Gómez-Peregrina ; Ana Bárbara García-García ; Vicente Arnau ; Felipe J. Chaves ; Pablo Marin-Garcia

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7331048.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7331048

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

siimplehub: A centralized system for the authentication and project management of bioinformatics web applications

Jose M. Juanes ; David Gómez-Peregrina ; Ana Bárbara García-García ; Vicente Arnau ; Felipe J. Chaves ; Pablo Marin-Garcia ; Alex Tejada-Cánovas

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7331048.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7331048

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untitled Item

Alicia Matthew

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6852671

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untitled Item

Alicia Matthew

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6852671.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6852671

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Science Webinar: Fostering Open Access – Drivers and Motivations

Digital Science

DOI: 10.6084/m9.figshare.5635195.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5635195

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Science Webinar: Grand Challenges for Academic Publishing: Defining Data & The New Scientometrics

Digital Science

DOI: 10.6084/m9.figshare.5635195.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5635195

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolved Metrics for the New Age of Research%3A Digital ScienceWebinar

Digital Science ; Altmetric Engineering ; National Institutes of Health

DOI: 10.6084/m9.figshare.4036848.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4036848

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolved Metrics for the New Age of Research%3A Digital ScienceWebinar

Digital Science ; Altmetric Engineering ; National Institutes of Health

DOI: 10.6084/m9.figshare.4036848

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study about Non-Volatile Memories.pdf

Dileep Kumar

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3811071.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3811071

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study about Non-Volatile Memories.pdf

Dileep Kumar

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3811071

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reimagining the Living Room

Andrei Petrut

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3385786.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3385786

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reimagining the Living Room

Andrei Petrut

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3385786

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...