skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: Bioinformatics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forever in Bluegenes: BlueGenes / InterMine Poster for BOSC 2017

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

yoyehudi_micklemlab_intermine.pdf

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forever in Bluegenes: BlueGenes / InterMine Poster for BOSC 2017

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosaic - A Cloud Platform for NGS High-Throughput Analysis

Samuel Westreich ; Michalis Hadjithomas

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7125257

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biowep: a workflow enactment portal for bioinformatics applications-6

Paolo Romano ; Ezio Bartocci ; Guglielmo Bertolini ; Flavio De Paoli ; Domenico Marra ; Giancarlo Mauri ; Emanuela Merelli ; Luciano Milanesi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.16857

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosaic - A Cloud Platform for NGS High-Throughput Analysis

Samuel Westreich ; Michalis Hadjithomas

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7125257.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7125257

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right part of the figure shows the results of the different bioinformatic methods applied to the sequence of MgsA

K. Bryson ; V. Loux ; R. Bossy ; P. Nicolas ; S. Chaillou ; M. van de Guchte ; S. Penaud ; E. Maguin ; M. Hoebeke ; P. Bessières ; J-F Gibrat

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.40997

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right part of the figure shows the results of the different bioinformatic methods applied to the sequence of MgsA

K. Bryson ; V. Loux ; R. Bossy ; P. Nicolas ; S. Chaillou ; M. van de Guchte ; S. Penaud ; E. Maguin ; M. Hoebeke ; P. Bessières ; J-F Gibrat

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.40997.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.40997

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas – a data warehouse for integrative bioinformatics-0

Sohrab P Shah ; Yong Huang ; Tao Xu ; Macaire MS Yuen ; John Ling ; BF Francis Ouellette

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.13785

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas – a data warehouse for integrative bioinformatics-0

Sohrab P Shah ; Yong Huang ; Tao Xu ; Macaire MS Yuen ; John Ling ; BF Francis Ouellette

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.13785.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.13785

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Justin Clark-Casey
  2. Inter Mine
  3. Yo Yehudi
  4. Daniela Butano
  5. Samuel Westreich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...