skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Biodiversity Conservation xóa Chủ đề: Mycology xóa Chủ đề: Biodiversity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diferenciación morfológica y por ISSR (Inter simple sequence repeats) de especies del género Plukenetia (Euphorbiaceae) de la Amazonía peruana: propuesta de una nueva especie/Differentiation morphological and by Inter simple sequence repeats (ISSR) of species of genus Plukenetia (Euphorbiaceae) from Peruvian Amazon: suggestion for a new species

Rodríguez, Ángel ; Corazon-Guivin, Mike ; Cachique, Danter ; Mejía, Kember ; Del Castillo, Dennis ; Renno, Jean-François ; García-Dávila, Carmen

Revista Peruana de Biologia, Dec 2010, Vol.17(3), pp.325-330

ISSN: 15610837 ; E-ISSN: 17279933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciELO Peru  (1)
 2. Dialnet  (1)
 3. Publicly Available Content Database  (1)
 4. OneFile (GALE)  (1)
 5. SciELO  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rodríguez, Ángel
 2. Garcia - Davila, Carmen
 3. Castillo, Dennis Del
 4. Cachique, Danter
 5. García Dávila, Carmen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...