skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hadibarata, Tony xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Biodegradation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acceleration of Anthraquinone-Type Dye Removal by White-Rot Fungus Under Optimized Environmental Conditions

Hadibarata, Tony ; Yusoff, Abdull ; Kristanti, Risky

Water, Air and Soil Pollution, Oct 2012, pp.4669-4677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-012-1177-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yusoff, ARM
  2. Kristanti, Risky Ayu
  3. Hadibarata, Tony
  4. Kristanti, Ra
  5. Yusoff, A.R.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...