skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Chủ đề: Bioaccumulation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotoxic and stress inductive potential of cadmium in Xenopus laevis larvae

Mouchet, F ; Baudrimont, M ; Gonzalez, P ; Cuenot, Y ; Bourdineaud, J.P ; Boudou, A ; Gauthier, L

Aquatic Toxicology, 2006, Vol.78(2), pp.157-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-445X ; E-ISSN: 1879-1514 ; DOI: 10.1016/j.aquatox.2006.02.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotoxic and stress inductive potential of cadmium in Xenopus laevis larvae

Mouchet , F. ; Baudrimont , M. ; Gonzalez , P. ; Cuenot , Y. ; Bourdineaud , J.P. ; Boudou , A. ; Gauthier , L.

Aquatic toxicology, 2006, Vol.78, pp.157-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-445X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metal detoxification and gene expression regulation after a Cd and Zn contamination: an experimental study on Danio rerio

Arini, A ; Gourves, P Y ; Gonzalez, P ; Baudrimont, M

Chemosphere, June 2015, Vol.128, pp.125-33 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 25698290 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.01.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery capabilities of Xenopus laevis after exposure to Cadmium and Zinc

Mouchet, F ; Teaniniuraitemoana, V ; Baudrimont, M ; Daffe, G ; Gauthier, L ; Gonzalez, P

Chemosphere, November 2015, Vol.139, pp.117-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 26073702 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.05.103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gonzalez, P.
  2. Baudrimont, M.
  3. Gauthier, L.
  4. Mouchet, F.
  5. Daffe, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...