skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: Sau 2017 xóa Chủ đề: Bioaccessibility xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abiotic factors controlling bioavailability and bioaccessibility of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil: Putting together a bigger picture

Yu, Linbo ; Duan, Luchun ; Naidu, Ravi ; Semple, Kirk T

Science of the Total Environment, 01 February 2018, Vol.613-614, pp.1140-1153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium solubility and bioavailability in soils amended with acidic and neutral biochar

Qi, Fangjie ; Lamb, Dane ; Naidu, Ravi ; Bolan, Nanthi S ; Yan, Yubo ; Ok, Yong Sik ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Choppala, Girish

Science of the Total Environment, 01 January 2018, Vol.610-611, pp.1457-1466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.228

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper interactions on arsenic bioavailability and phytotoxicity in soil

Kader, Mohammed ; Lamb, Dane T ; Wang, Liang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology and Environmental Safety, February 2018, Vol.148, pp.738-746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.11.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The source of lead determines the relationship between soil properties and lead bioaccessibility

Yan, Kaihong ; Dong, Zhaomin ; Wijayawardena, M.A Ayanka ; Liu, Yanju ; Li, Yubiao ; Naidu, Ravi

Environmental Pollution, March 2019, Vol.246, pp.53-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.11.104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naidu, R.
  2. Naidu, Ravi
  3. Li, Yubiao
  4. Yan, Yubo
  5. Lamb, Dane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...