skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Bin Laden, Osama, 1957-2011 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ghost wars : the secret history of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet invasion to September 10, 2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ghost wars : the secret history of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet invasion to September 10, 2001

Coll Steve.

New York, NY : Penguin Books, 2005. - (958.104 COL 2005) - ISBN9780143034667

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taliban

Encyclopedia of Global Religions

ISBN: 9780761927297

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War On Terrorism, 2001-2009

The 9/11 Encyclopedia

ISBN: 9781598849219

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Trade Center (New York, N.Y.)

The Columbia Encyclopedia

ISBN: 978-1-78539-758-5

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

September 11 Terrorist Attacks, 2001

Encyclopedia of American Studies

ISBN: 978-1-78539-767-7

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War In Afghanistan (2001–Present)

The Hutchinson Unabridged Encyclopedia with Atlas and Weather Guide

ISBN: 978-1-78539-870-4

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qaida (Organization)

The Hutchinson Unabridged Encyclopedia with Atlas and Weather Guide

ISBN: 978-1-78539-870-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Mục từ tham khảo  (6)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Coll Steve

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...