skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Koehl, Patrice xóa Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Chủ đề: Biliverdin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

His74 conservation in the bilin reductase PcyA family reflects an important role in protein-substrate structure and dynamics

Kabasakal, Burak V ; Gae, David D ; Li, Jie ; Lagarias, J Clark ; Koehl, Patrice ; Fisher, Andrew J

Archives of biochemistry and biophysics, 15 September 2013, Vol.537(2), pp.233-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-0384 ; PMID: 23911721 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.abb.2013.07.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gae, David D
  2. Koehl, P.
  3. Fisher, Andrew J
  4. Fisher , Andrew J.
  5. Li, Jie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...