skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional shape representation by decomposition into volume primitives and parametric modeling

Cheng, Xin; Kübler, Olaf; Gerig, Guido

DOI: 10.3929/ETHZ-A-000915104

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elastic deformable contour and surface models for 2-D and 3-D image segmentation

Neuenschwander, Walter Martin; Fua, Pascal; Kübler, Olaf

DOI: 10.3929/ETHZ-A-001513360

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...