skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Tác giả/ người sáng tác: Dwyer III, Samuel J. xóa Chủ đề: Bildgüte xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote printing of medical and secondary capture images for distributed hospitals in rural environments via the DICOM print management service class

Eichelberg, Marco ; Hewett, Andrew J ; Jensch, Peter F

Proceedings of SPIE, 12 May 1995, Vol.2435(1), pp.115-123

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.208766

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hewett, Andrew J.
  2. Jost, R. Gilbert
  3. Hewett, A.J
  4. Eichelberg, M.
  5. Dwyer III, Samuel J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...