skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Tác giả/ người sáng tác: Harris, Marvin xóa Chủ đề: Bevölkerung xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Death, Sex, and Fertility Population Regulation in Preindustrial and Developing Societies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Death, Sex, and Fertility Population Regulation in Preindustrial and Developing Societies.

Marvin Harris

E-ISBN 0231062702 ; E-ISBN 9780231062701

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (1)
  2. Walter De Gruyter Books  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harris, Marvin
  2. Ross, Eric B.
  3. Ross, Eric
  4. Marvin Harris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...