skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Post-Communist Transformation xóa Chủ đề: Bessarabia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Biserica din Basarabia şi Transnistria (1940-2011)
Biserica din Basarabia şi Transnistria (1940-2011)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biserica din Basarabia şi Transnistria (1940-2011)

Musteaţă, Sergiu (Editor) ; Ciorbă, Veaceslav (Editor)

Monografii ANTIM

ISBN: 9789975424417 ; ISBN: 9975424414

Toàn văn sẵn có

2
Basarabia, România şi Geopolitica Marilor Puteri
Basarabia, România şi Geopolitica Marilor Puteri
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basarabia, România şi Geopolitica Marilor Puteri

Micu, Gabriel; Musteaţă, Sergiu (Editor)

Monografii ANTIM

ISBN: 9789975512213 ; ISBN: 9975512216

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Musteaţă, Sergiu
  2. Ciorbă, Veaceslav
  3. Micu, Gabriel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...