skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Distributed User Interfaces xóa Chủ đề: Benutzeroberfläche xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Pattern Language for Distributed User Interfaces

Shmorgun, Ilya ; Lamas, David ; Mercer, Eduardo

Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 07 May 2016, pp.2712-2718

ISBN: 9781450340823 ; ISBN: 1450340822 ; DOI: 10.1145/2851581.2892304

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customizable dynamic user interface distribution

Manca, Marco ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 8th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 21 June 2016, pp.27-37

ISBN: 9781450343220 ; ISBN: 1450343228 ; DOI: 10.1145/2933242.2933259

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CustomConsole: A Framework for Supporting Cross-device Videogames

Marzo, Asier

Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 07 May 2016, pp.1952-1958

ISBN: 9781450340823 ; ISBN: 1450340822 ; DOI: 10.1145/2851581.2892374

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

XDBrowser 2.0: Semi-Automatic Generation of Cross-Device Interfaces

Nebeling, Michael

Proceedings of the 2017 CHI Conference on human factors in computing systems, 02 May 2017, pp.4574-4584

ISBN: 9781450346559 ; ISBN: 1450346553 ; DOI: 10.1145/3025453.3025547

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Manca, M.
  2. Mercer, E.
  3. Lamas, David
  4. Marzo, A.
  5. Nebeling, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...