skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WHEN IS AN ORDERED FIELD A METRIC SPACE?

Dobbs, David E.

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 December 2000, Vol.24(2), pp.325-336

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...